Organizacja polowań indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce

Polowania » Polska » Organizacja polowań indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce

Biuro Polowań „Aktiv Tours Reisen”

Organizacja polowań indywidualnych oraz zbiorowych dla obcokrajowców na sezon łowiecki 2016/2017

Ceny brutto w EURO

Obowiązują do marca 2017 roku

Wpis do rejestru polowań Marszałka Województwa Pomorskiego - N°15

Cennik polowań dla cudzoziemców

Poniższy cennik reguluje zasady współpracy pomiędzy Biurem Polowań „Aktiv Tours Reisen” w Gdańsku, a klientami zamawiającymi polowania w zakresie cen i warunków organizacji polowań. Ceny usług z zakresu turystyki łowieckiej zawarte w niniejszym cenniku stanowią podstawę do rozliczeń pomiędzy Biurem Polowań „Aktiv Tours Reisen” a zagranicznymi biurami polowań oraz gośćmi polującymi w ramach tzw. aktywizacji własnej.

Warunki współpracy

1. Biuro Polowań „Aktiv Tours Reisen” w Gdańsku zwane dalej ‘Biurem Polowań’ jest pośrednikiem pomiędzy dysponentami terenów łowieckich zwanych dalej ‘Dysponentami’, a klientem zagranicznym, w zakresie organizacji, realizacji i rozliczania polowań dla cudzoziemców w Polsce.

2. Biuro Polowań  oferuje klientom zagranicznym ilości i rodzaje zwierzyny do odstrzału na terenach łowieckich zaproponowanych przez ‘Dysponentów’, na warunkach określonych w niniejszym cenniku zgodnie z zawartą umową lub kontraktem.

3. Biuro Polowań nie organizuje polowań dla klientów zagranicznych w następujących terminach:

 • Święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku(24 Grudzień – 2 Styczeń)
 • Święta Wielkanocne
 • 30 Październik - 2 Listopada

4. Przy obsłudze polowania na życzenie klienta obecny jest pilot. Przy organizacji polowań zbiorowych obecność pilota-tłumacza jest obowiązkowa.

5. Myśliwy zagraniczny chcący polować na zasadzie aktywizacji własnej przesyła zgłoszenie (zamówienie polowania) z informacjami na jaką zwierzynę i w jakiej ilości chciałby zapolować, a także podać planowany termin polowania. Myśliwy zobowiązany jest również do podania swoich danych osobowych (adres, numer uprawnień myśliwskich, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, nr paszportu potrzebny do ubezpieczenia). Myśliwy może wskazać konkretny obwód łowiecki (nadleśnictwo), w którym chciałby polowa., Jeżeli myśliwy nie wskaże konkretnego koła łowieckiego pozostawia sprawy związane z wyszukaniem terenu łowieckiego Biuru Polowań .

6. Biuro Polowań  w odpowiedzi na zgłoszenie zainteresowanej osoby przesyła przygotowaną ofertę z uwzględnieniem wszelkich informacji odnośnie polowania (adres obwodu, opis łowiska, adres kwatery,) a także podaje numer konta biura, na które myśliwy zobowiązuje się wpłacić uzgodnioną sumę. Dodatkowo Biuro Polowań  po wpłacie należności na konto Biura wysyła Voucher myśliwemu będący dowodem wykupienia polowania.

7. Całkowite rozliczenie polowania nastąpi po jego zakończeniu w oparciu o niniejszą ofertę obowiązującą dla aktywizacji własnej.

8. Biuro Polowań  wyznacza organizatora polowania. Jest on zobowiązany do osobistego nadzoru nad właściwym przebiegiem polowania i preparacją trofeów oraz udziału w sporządzeniu i podpisywaniu protokołu z polowania.

9. Każdy myśliwy cudzoziemiec przybywający na polowanie do Polski jest obowiązkowo ubezpieczany przez Biuro Polowań w zakresie odpowiedzialności cywilnej przy użyciu broni palnej. Koszt ubezpieczenia każdego myśliwego za pobyt do 15 dni wynosi 15 Euro.

10. Zagraniczny myśliwy zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania polskiego regulaminu polowań, z którego przepisami musi go zapoznać przedstawiciel Dysponenta (lub pilot) przed rozpoczęciem polowania w języku zrozumiałym dla myśliwego. Na życzenie myśliwego wyciąg z zasad wykonywania polowania może być wysłany na wskazany adres przed rozpoczęciem polowania. W przypadku nieprzestrzegania przepisów, szczególnie dotyczących zachowania bezpieczeństwa na polowaniu, Dysponent ma prawo wykluczyć myśliwego z polowania w danym dniu lub w drastycznym przypadku przerwać organizowane polowanie. Myśliwym nie będzie przysługiwać z tego tytułu prawo do jakichkolwiek odszkodowań.

11. Po zakończeniu polowania i dokonaniu oceny trofeów sporządza się protokół z polowania określający ilość, rodzaj i jakość zrealizowanych świadczeń. Protokół z polowania stanowi podstawę do wywiezienia z Polski przez myśliwego- cudzoziemca wymienionych w nim trofeów i tuszy zwierzyny bez opłat celnych oraz rozliczenia należności za polowania pomiędzy Biurem Polowań a zagranicznym myśliwym. W sprawach spornych protokół jest podstawą do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji każdej ze stron.

12. Oceny wszystkich trofeów zwierzyny dokonuje się w czasie sporządzania protokołu. W przypadku wyjazdu myśliwego przed upływem 24 godzin od ostatniej preparacji, do protokołu z polowania wpisuje się rzeczywistą wagę trofeum stwierdzoną w momencie ważenia. Określony przy tej ocenie ciężar trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności, której myśliwy nie ma prawa reklamować.

13. Jeżeli myśliwy zabiera poroże upolowanej zwierzyny płowej (bez preferowania trofeum), w protokole należy podać ciężar całego łba oraz szacunkową masę trofeum. Określona szacunkową masa trofeum stanowi podstawę do obliczenia należności za odstrzał zwierzyny.

14. Oprócz określonych w cenniku trofeów łowieckich, myśliwy może za zgodą organizatora i za dodatkową opłatą zabrać z łowiska i wywieźć tuszę wraz ze skórą upolowanej zwierzyny pod warunkiem wpisania tego faktu do protokołu z polowania.

15. Za wszystkie roszczenia kentów wynikające z nieprawidłowej organizacji polowania, wykonania świadczeń niezgodnych z zamówieniem, niewłaściwej pracy personelu łowieckiego, pilota imprezy odpowiada Dysponent.

16. Koszty przygotowania dokumentacji imprezy pobierane przez Buro Polowań ( od każdego myśliwego biorącego udział w imprezie) wynoszą 40 Euro.

Gatunki zwierzyny uwzględnione w cenniku:
Zwierzyna gruba
 • Jeleń szlachetny (byki, łanie, cielęcia)
 • Jeleń sika (byki, łanie, cielęta)
 • Daniel (byki, łanie, cielęta)
 • Muflon (tryki, owce, jagnięcia)
 • Sarna (kozy, koźlęta)
 • Dzik (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki, lochy)
Zwierzyna drobna
 • Zając szarak, dziki królik
 • Lis
 • Kuropatwa
 • Bażant
 • Dzika kaczka
 • Dzika gęś
Cennik organizacji polowań indywidualnych

50 EUR - opłata za organizację polowania indywidualnego od 1 myśliwego za 1 dzień organizacji polowania

Organizacja polowania indywidualnego obejmuję:
 • Przygotowanie łowiska
 • Podprowadzającego
 • Preparacje trofeów

15 EUR - obowiązkowe ubezpieczenie myśliwego OC/ oplata pobierana jednorazowo

40 EUR - koszty przygotowania dokumentacji imprezy pobierane przez biuro polowań od każdego myśliwego / oplata pobierana jednorazowo

Planowo do łowiska dwa wyjścia dziennie:
 • Wyjście ‘ranne’ oraz ‘wieczorne’
Cena nie zawiera:
 • Transportu do łowiska/po łowisku (ceny w zależności od łowiska, ok 50 EUR od 1 myśliwego za 1 dzień polowania)
 • Tłumacza (cena w zależności od łowiska)
 • Zakwaterowania oraz wyżywienia (na zapytanie)
 • Odstrzału (według cennika)
 • Innych dodatkowych świadczeń (na zapytanie)
Organizacja polowania zbiorowego

(od pierwszej soboty października do pierwszej połowy stycznia)

Organizacja polowania pędzonego obejmuję:
 • Przygotowanie łowiska
 • Zapewnienie niezbędnej ilości naganiaczy i psów myśliwskich
 • Transport podczas polowania w łowisku
 • Pokot zwierzyny
 • Obecność sygnalisty – trębacza
 • Uroczyste ogłoszenie króla polowania
 • Wstępną preparację trofeów
 • Ubezpieczenie obowiązkowe
 • Odstrzał / ryczałt

Cennik organizacji polowania zbiorowego wraz z odstrzałem:

Od 450 EURO (cena zależy od terminu i Koła Łowieckiego) - opłata od każdego myśliwego, za każdy dzień polowania zbiorowego

Cena nie zawiera:
 • Zakwaterowania oraz wyżywienia (na zapytanie)
 • Transferu zewnętrznego (od/do łowiska) (cena w zależności od łowiska)
Cennik odstrzałów na sezon łowiecki 2016/2017

Jeleń  byk                             

 • 20.08– 29.02

Jeleń łania                            

 • 01.10 – 15.01

Jeleń cielę                            

 • 01.10 – 29.02                                                 

Jeleń byk

Cena

 

Trofeum: wieniec i grandle

Opłata za zakup trofeum: wg masy wieńca z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką

Waga trofeum

EUR

Za każde 10g powyżej dolnego limitu

Do 2,00 kg

340,-

 

Od 2,01 do 2,50 kg

620,-

 

Od 2,51 do 3,00 kg

760,-

 

Od 3,01 do 3,50 kg

870,-

 

Od 3,51 do 5,00 kg

1000,-

+ 0,95

Od 5,01 do 6,00 kg

1140,-

+ 3,60

Od 6,01 do 7,00 kg

1500,-

+ 5,20

Od 7,01 do 8,00kg

2020,-

+ 9,80

8 kg I więcej

3000,-

+ 12,00

Byk – postzrelenie

500,-

 

Łania, cielę

80,-

 

Łania, cielę – postrzelenie

70,-

 

 

Dziki                                    

 • cały rok z wyjątkiem loch (odyńce, wycinki, przelatki, warchlaki)

Lochy                                                 

 • 15.08 -15.01

Dzik

Cena

 

Trofeum: Oręż (szable i fajki)

Opłata za trofeum (według miary szabli)- średnia długości obu szabel mierzona po zewnętrznym łuku

EUR

1 mm

Do 160mm

470,-

 

Ponad 160 mm

500,-

+13.00

Opłata za trofeum( według wagi)

 

 

Do 29,99 kg

70,-

 

Od 30,00 do 49,99 kg

155,-

 

Od 50,00 do 79,99 kg

265,-

 

80,00 kg i powyżej

370,-

 

Postrzelenie dzika

90,-

 

 

Sarna rogacz/kozioł                      

 • 11.05 – 30.09

Sarna koza, koźlę                

 • 01.10 – 15.01

Sarna rogacz

Cena

 

Trofeum: parostki

Opłata za zakup trofeum: wg masy parostków wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką, po odjęciu 90 g

EUR

Za każde 1g powyżej dolnego limitu

Do 149 g

60

 

Od 150 do 199 g

135

 

Od 200 do 299 g 

180

+ 0,70

Od 300 do 349 g

250

+ 5,00

Od 350 do 399 g

500

+ 8,40

Od 400 do 499 g

920

+ 9,80

500 g i więcej

1900

+ 12,00

Rogacz - postrzelenie

160

 

Sarna koza lub koźlę

40

 

Sarna koza lub koźlę - postrzelenie

32

 

 

Daniel byk                           

 • 01.10 – 31.01

Łanie, cielęta                                  

 • 01.10 – 15.01

Daniel byk

Cena

 

Trofeum: łopaty

Oplata za zakup trofeum: wg wagi łopat wraz z czaszką, kością nosową i potyliczną oraz górną szczęką

EUR

Za każde 10g powyżej dolnego limitu

Do 149 g

380

 

Od 150 do 2,49 g

450

+2,70

Od 2,50 do 2,99 g 

720

+4,00

300 g i więcej

920

+13,00

Daniel lanie i cielęcia (trofeum granule i racice)

60

 

 

Muflon tryki                        

 • 01.10 – 29.02

Muflon owce, jagnię                       

 • 01.10 – 15.01

Muflon tryk

Cena

 

Trofeum: ślimy

Opłata za zakup trofeum: wg długości ślimów w milimetrach (średnia długość obu ślimów mierzona po największym łuku)

EUR

Za każdy 1 mm powyżej dolnego limitu

Do 500 mm

720

 

Od 501 mm do 600 mm

850

 

Od 601 mm do 700 mm

850

+ 7, 50

Od 701 mm do 800 mm

1600

+ 19,00

Powyzej 800 mm

3500

+ 22,00

Ślimy jagnięcia-tryka w 1 roku życia

130

 

Owca i jagnię (trofeum racice)

60

 

 

+ zwierzyna drobna

Drobna zwierzyna

Ceny brutto w EUR

Sezon

Zając

22,50,-

01.11 – 31.12

Bażant

8,50,-

01.10 – 29.02

Kuropatwa

12,50,-

11.09 – 21.10

Dzika gęś

20,50,-

01.09 – 21.12

Dzika kaczka

8,50,-

15.08 – 21.12

Lis

15,-

01.06 – 31.03

Borsuk

85,-

01.09 – 30.1

Zamówienia oraz zapytania prosimy kierować na adres:

Biuro polowań Aktiv Tours Reisen Sp z o.o.

ul. Jaśkowa Dolina 114, 80-286 Gdańsk, Polska / Polen

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

”Darz Bór”